آیین‌نامه‌های پژوهشی

صفحه نخست /آیین‌نامه‌های پژوهشی

در زیر، فهرست فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی آورده شده‌است:

آیین نامه های طرح های پژوهشی

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه پذیرش طرح های پژوهشی  
2 شیوه نامه تدوین گزارش طرح پژوهشی  

آیین نامه ها و فرم های مرتبط با کنفرانس ها و کارگاه ها

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه برگزاری کارگاه های علمی  

آیین نامه های کتاب ها

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه تشویقی چاپ کتاب  
2 آیین نامه امتیاز دهی به کتب منتشر شده  

آیین نامه های پایان نامه ها

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی