مشخصات پژوهش

صفحه نخست /آثار آنتی اکسیدان های طبیعی ...
عنوان آثار آنتی اکسیدان های طبیعی بر پاسخ سیستم ایمنی، آنزیم های آنتی اکسیدانی و شاخص های خونی جوجه های گوشتی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها اسیدهای چرب؛ آنتی اکسیدان؛ پوست انار؛ ترکیبات فنلی
چکیده این پژوهش به منظور بررسی آثار α-توکوفرول استات، پوست و عصاره ی پوست انار بر پاسخ سیستم ایمنی هومورال و سلولی، آنزیم های آنتی اکسیدانی و شاخص های خونی جوجه های گوشتی، انجام شده است. در این تحقیق، تعداد 384 قطعه جوجه ی گوشتی نر یک روزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی، با 8 تیمار غذایی و 4 تکرار 12 جوجه ای در هر واحد آزمایشی، به مدت 42 روز تغذیه شدند. هشت تیمار غذایی، شامل جیره ی شاهد فاقد افزودنی، جیره ی شاهد حاوی 200 میلی گرم در کیلوگرم α-توکوفرول استات، جیره های حاوی 100، 200 و 300 میلی گرم در کیلوگرم عصاره ی پوست انار و جیره های حاوی 1، 2 و 3 گرم در کیلوگرم پوست انار بودند. به منظور بررسی تغییرهای سیستم ایمنی، تغییرهای تیتر آنتی بادی با تزریق گلبول قرمز خون گوسفند در 26 و 32 روزگی مورد بررسی قرار گرفت. در سن 28 روزگی، 2 پرنده از هر گروه آزمایشی به وسیله ی فیتو هموگلوتنین، چالش شدند و پاسخ به آن برای بررسی سیستم ایمنی سلولی مورد ارزیابی قرار گرفت. با خون گیری از 2 قطعه پرنده در هر واحد آزمایشی، اندازه گیری میزان کلسترول، تری گلیسرید،LDL سرم خون و آنزیم های کبدی AST و ALTدر روزهای 42 انجام شد. میزان اکسیداسیون با اندازه گیری مالون دی آلدئید MDA و آنزیم های آنتی اکسیدانی پلاسما مورد بررسی قرار گرفت. نتایج، نشان داد که پاسخ سیستم ایمنی هومورال در جوجه های تغذیه شده با جیره های حاوی α-توکوفرول استات و عصاره ی پوست انار، بهبود یافت (05/0p<)؛ اما چالش با فیتوهموگلوتنین، سیستم ایمنی سلولی جوجه ها را تحت تأثیر قرار نداد (05/0p>). میزان آنزیم های آنتی اکسیدانی، MDA و تری گلیسرید در جوجه های تغذیه شده با عصاره ی پوست انار و α-توکوفرول تغییرهای معنی داری را نشان داد (05/0p<)؛ ولی سایر شاخص های خونی و آنزیم های کبدی، تحت تأثیر قرار نگرفتند. در مجموع، افزودن 200 و 300 میلی گرم در کیلوگرم عصاره ی پوست انار به جیره ی جوجه های گوشتی، سبب بهبود پاسخ سیستم ایمنی، کاهش اکسیداسیون و تری گلیسرید خون شده است.
پژوهشگران حسن صالح (نفر اول)، ابوالقاسم گلیان (نفر دوم)، حسن کرمانشاهی (نفر سوم)، محمد طاهر میرکزهی (نفر چهارم)، محمد جواد آگاه (نفر پنجم)