مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثرات 1و 25دی هیدروکسی کوله ...
عنوان اثرات 1و 25دی هیدروکسی کوله کلسیفرول )کلسیتریول( و عصارهی یدروالکلی ریشهی گیاه دارویی پنیر باد ) (Withania coagulansبر پاسخ ایمنی و ریختشناسی رودهی جوجههای گوشتی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها کلسیتریول، پنیر باد، پاسخ ایمنی، ریخت شناسی روده، جوجه هی گوشتی
چکیده این آزمایش به منظور بررسی اثرات 1و 25دی هیدروکسی کوله کلسیفرول ]) [1, 25 (OH)2 D3کلسیتریول( و عصارهی هیدروالکلی میوه گیاه دارویی پنیر باد ) (Withania coagulansبر پاسخ ایمنی و ریختشناسی رودهی کوچک جوجههای گوشتی طراحی گردید. تیمارها در قالب فاکتوریل ) (2×3×2شامل جیرهی کنترل مثبت با سطح کافی کلسیم و کنترل منفی )کاهش 30درصدی سطح کلسیم(، 3 سطح عصارهی پنیرباد )صفر، 100و 200میلیگرم در کیلوگرم جیره( و 2سطح 1و 25دی هیدروکسی کوله کلسیفرول )صفر و 0/5 میکروگرم در کیلوگرم جیره( بود. تعداد 600قطعه جوجهی گوشتی یک روزه راس 308به صورت تصادفی در 60تکرار و 10پرنده در هر کدام توزیع گردید. هر تیمار دارای 5تکرار ) 50پرنده در هر تیمار( بود. جیرههای آزمایشی به طور نامحدود در اختیار جوجهها از 1تا 42روزگی قرار گرفت. برای بررسی ایمنی هومورال، از ارزیابی پاسخ نسبت به SRBCاستفاده گردید. برای این منظور دو تزریق در روزهای 25و 32دورهی آزمایش برای تعیین پاسخ آنتیبادی اولیه و ثانویه انجام شد. برای بررسی ایمنی سلولی ازدیاد حساسیت تأخیری نسبت به فیتوهماگلوتینین در سن 37روزگی ارزیابی گردید. در سنین 21و 42روزگی یک پرنده از هر تکرار کشتار و وزن اندامهای لنفاوی اندازهگیری و 1/5سانتیمتر از بافت ژژونوم به منظور تعیین خصوصیات ریختشناسی جدا گردید. نتایج آزمایش پاسخ ایمنی هومورال نشان داد کاهش سطح کلسیم جیره و مکمل سازی پنیرباد و کلسیتریول اثر قابل ملاحظهای بر عیار آنتی- بادی ضد SRBCندارد. ارزیابی ایمنی سلولی نشان داد که مکمل سازی پنیر باد و کلسیتریول تأثیری بر ضخامت پوست محل تزریق )پردهی بین انگشتان( ندارد. در 42روزگی تغذیهی جیرهی کنترل منفی منجر به کاهش معنیدار وزن طحال و مکمل سازی پنیرباد در سطح 200میلیگرم در کیلوگرم منجر به افزایش معنیدار وزن تیموس گردید . نتایج ریختشناسی روده نشان داد که مکملسازی پنیرباد در سطح 200میلیگرم در کیلوگرم منجر به کاهش طول پرز در سن 42روزگی میگردد. به نظر میرسد سطح کلسیتریول مورد استفاده در این آزمایش کمتر از سطوح مورد نیاز آن برای تغییر پارامترهای ریختشناسی روده و پاسخ ایمنی باشد
پژوهشگران سید جواد حسینی (نفر اول)، محمد طاهر میرکزهی (نفر دوم)، حسن صالح (نفر سوم)