مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بافت شناسی روده، برخی ...
عنوان بافت شناسی روده، برخی فراسنجههای خونی و سیستم ایمنی جوجههای گوشتی تغذیه شده با عصاره برگ زیتون )Sesamum indicum L.( ) و روغن کنجدOlea europaea L.( تحت تنش گرمایی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها عصاره برگ زیتون، روغن کنجد، بافتشناسی ژژونوم، فراسنجههای خونی، تنش گرمایی
چکیده این پژوهش بهمنظور بررسی اثرات همکوشی عصاره برگ زیتون و روغن کنجد بهعنوان منابع آنتیاکسیدان طبیعی در جیره بر بافت شناسی ژژونوم، برخی فراسنجههای خونی و پاسخهای ایمونولوژیک جوجههای گوشتی در شرایط تنش گرمایی دورهای انجام شد. تعداد 300قطعه جوجه نر یک روزه سویه راس 308در شش تیمار با پنج تکرار و 10قطعه جوجه در هر تکرار توزیع شدند. آزمایش بهصورت فاکتوریل ً 3×2در قالب طرح کاملا تصادفی با سه غلظت عصاره برگ زیتون (صفر، 200و 400میلیگرم در کیلوگرم) و دو نوع روغن گیاهی (روغن خام ذرت و کنجد) انجام شد. تنش گرمایی ( 33±1درجه سانتیگراد) به مدت هشت ساعت از سن 29تا 42روزگی اعمال شد. جوجههای تغذیه شده با جیرههای حاوی روغن خام ذرت و عصاره برگ زیتون تا سطح 200میلیگرم در کیلوگرم جیره، بلندترین طول پرزهای ناحیه ژژونوم ( 1699میکرومتر) و بیشترین واکنش ازدیاد حساسیت پوستی را داشتند ( .)P>0/05کاربرد عصاره برگ زیتون در جیره غلظت کلسترول، تریگلیسرید و اسیداوریک سرم خون را کاهش و فعالیت آنزیم ALPسرم را بهطور معنیداری افزایش داد ( .)P>0/05نتیجه نهایی این که کاربرد عصاره برگ زیتون تا غلظت 200میلیگرم در جیره ممکن است با افزودن ترکیبات آنتیاکسیدانی با منشاء گیاهی منجر به افزایش طول پرز، تعادل فراسنجههای خونی، تقویت سیستم ایمنی پرنده و در نتیجه کاهش اثرات منفی تنشگرمایی در جوجههای گوشتی شود
پژوهشگران محمد جواد آگاه (نفر اول)، حسن نصیری مقدم (نفر دوم)، احمد رضا راجی (نفر سوم)، حسن صالح (نفر چهارم)، محمد طاهر میرکزهی (نفر پنجم)، مجید هاشمی (نفر ششم به بعد)