مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثرات 25-1دی هیدروکسی کوله ...
عنوان اثرات 25-1دی هیدروکسی کوله کلسیفرول و عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان ) (Withania somniferaبر معدنی شدن و استحکام استخوان جوجههای گوشتی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها 3بوزیدان، ابقای کلسیم، معدنی شدن و استحکام استخوان، جوجه گوشتی
چکیده این آزمایش به منظور بررسی اثرات 25-1دی هیدروکسی کولـه کلسـیفرول ] [1, 25 (OH)2 D3و عصـاره هیـدرو الکلـی ریشـه گیـاه دارویـی بوزیدان ) (Withania somniferaبر عملکرد، ابقای مواد معدنی، معدنی شدن استخوان و خصوصیات مکانیکی استخوان جوجه هـای گوشـتی انجـام شد. تیمارها در قالب فاکتوریل ) (2×3×2شامل جیره کنترل مثبت با سطح کافی کلسیم و کنترل منفی )کـاهش 30درصـدی سـطح کلسـیم(، 3سـطح عصاره بوزیدان )صفر، 75و 150میلی گرم در کیلوگرم جیره( و 2سطح 25-1دی هیدروکسی کوله کلسـیفرول )صـفر و 0/5میکروگـرم در کیلـوگرم جیره( بود. تعداد 600قطعه جوجه گوشتی یکروزه راس 308بصورت تصادفی در 60عدد پن و 10پرنده در هـر کـدام توزیـع گردیـد. هـر تیمـار دارای 5 تکرار ) 50پرنده در هر تیمار( بود. جیره های آزمایشی بطور نامحدود در اختیار جوجه ها از 1تا 42روزگی قرار گرفت. در 21و 42روزگی یـک پرنـده از هر تکرار کشتار و استخوان درشت نی چپ جدا گردید. تیمارهای غذایی مصرف خوراک و ضریب تبـدیل غـذایی را تحـت تـاثیر قـرار ندادنـد. بیشـترین افزایش وزن در 42روزگی ) 2475/75گرم( در پرندگانی که از سطح کافی کلسیم مکمل شده با 75میلی گرم در کیلوگرم بوزیدان تغذیه شده بودند ثبت گردید. در سطوح کمتر کلسیم جیره ابقای کلسیم و فسفر بطور معنی داری بیشتر بود. مکمل سازی 150میلی گرم در کیلوگرم بوزیدان بطور معنی داری ابقای کلسیم در پرندگانی را که جیره کنترل منفی ) 83/09درصد( دریافت کرده بودند را در مقایسه با کنترل مثبت ) (66/35افـزایش داد. صـرف نظـر از سطح کلسیم جیره، استفاده از 75میلی گرم در کیلوگرم بوزیدان به همراه 0/5میکروگـرم در کیلـوگرم 1, 25 (OH)2 D3بطـور معنـی داری ابقـای کلسیم را بهبود داد. در 21روزگی، میزان کلسیم درشت نی در پرندگانی که بوزیدان مصرف کرده بودند در مقایسه با گروه کنترل بیشتر بـود. در حالیکـه هیچگونه اثری در روز 42دیده نشد. میزان کلسیم درشت نی پرندگانی که جیره کنترل منفی مکمل شده با 75میلی گرم بوزیدان و 0/5میکروگـرم ,1 25 (OH)2 D3دریافت کرده بودند مشابه با آنهایی بودند که فقط 150میلی گرم بوزیدان مصرف کرده بودند. مکمـل سـازی 1, 25 (OH) 2 D3در جیره بطور معنی داری کلسیم درشت نی را در 42روزگی افزایش داد. استفاده از عصاره بوزیدان نیز بطور معنی داری نیروی شکاف و سختی اسـتخوان را افزایش داد. این آزمایش نشان داد که استفاده
پژوهشگران محمد طاهر میرکزهی (نفر اول)، حسن کرمانشاهی (نفر دوم)، ابوالقاسم گلیان (نفر سوم)، احمد رضا راجی (نفر چهارم)