فاطمه حمزه وی

صفحه نخست /فاطمه حمزه وی
نام و نام خانوادگی فاطمه حمزه وی
شغل عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان / دانشکده کشاورزی / گروه گیاهپزشکی
تحصیلات فوق لیسانس / کشاورزی-حشره شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تحقیقات نظام سلامت حکیم 22 (1398) 75-81
2
International Journal Of Agricultural Technology 1 (2017) 47-58
3
International Journal Of Agricultural Technology 3 (2017) 413-424
4 فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی 1 (1394) 26-30
5 فناوری نانو 10 (1393) 18-23
6 گیاهپزشکی 37 (1393) 25-38
7 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 30 (1393) 332-341
8 دانش گیاهپزشکی ایران 42 (1390) 241-249