احمد رضا شاهرخی

صفحه نخست /احمد رضا شاهرخی
احمد رضا شاهرخي
نام و نام خانوادگی احمد رضا شاهرخی
شغل عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان / دانشکده کشاورزی / گروه گیاهپزشکی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیمارشناسی گیاهی
وبسایت
پست الکترونیک