سیدمسعود ضیایی

صفحه نخست /سیدمسعود ضیایی
نام و نام خانوادگی سیدمسعود ضیایی
شغل عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان / دانشکده کشاورزی / گروه تولیدات گیاهی
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی - فیزیولوژی گیاهان زراعی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تنش های محیطی در علوم زراعی (1398)
2 مجله علمی پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی (1398)
3 تنش های محیطی در علوم زراعی 11 (1397) 893-906
4 پژوهش های کاربردی زراعی(زراعت سابق)(پژوهش و سازندگی سابق) 27 (1393) 55-62
5 نشریه پژوهش های حبوبات ایران 5 (1393) 23-32
6 پژوهش های کاربردی زراعی(زراعت سابق)(پژوهش و سازندگی سابق) 102 (1393) 118-123
7 پژوهش های زراعی ایران 11 (1392) 327-336
8
Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences 13 (2013) 107-115
9 بوم شناسی کشاورزی 1 (1388) 109-115