مجید علیخانی کوپایی

صفحه نخست /مجید علیخانی کوپایی
نام و نام خانوادگی مجید علیخانی کوپایی
شغل عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان / دانشکده کشاورزی / گروه گیاهپزشکی
تحصیلات مهندسی کشاورزی-باغبانی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT 232 (2020) 106035 (2020) 1-13
2 فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی دوره سیزدهم، شماره چهارم (1397) 51-60