زهرا خوشنودی فر

صفحه نخست /زهرا خوشنودی فر
نام و نام خانوادگی زهرا خوشنودی فر
شغل عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان / دانشکده کشاورزی / گروه ترویج و آموزش کشاورزی
تحصیلات ترویج و آموزش کشاورزی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 51(3) (1399) 603-616
2
Journal of Agricultural Science and Technology 22 (2020) 6
3
heliyon 6 (2020) e04960
4 نشریه توسعه آبزی پروری 14(2) (1399) 39-54
5
Journal of Agricultural Science and Technology 22(4) (2020) 891-904
6 آبزیان دریای خزر 4(12) (1398) 1-12
7 نشریه توسعه آبزی پروری 13(2) (1398) 65-83
8
Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences (2014)
9 فصلنامه جغرافیا و توسعه 32 (1392) 149-162
10 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 19 (1390) 71-82
11 پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی 4(4)- 16 (1390) 72-83
12 اقتصاد کشاورزی و توسعه 18(72) (1389) 1-22
13 پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی 3(4) (1389) 43-57
14 پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی 3(3) (1389) 83-94
15 پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی 2(4) (1388) 75-90