محمد طاهر میرکزهی

صفحه نخست /محمد طاهر میرکزهی
محمد طاهر ميركزهي
نام و نام خانوادگی محمد طاهر میرکزهی
شغل عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان / دانشکده کشاورزی / گروه علوم دامی
تحصیلات دکترای تخصصی / تغذیه طیور
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Animal and Plant Sciences 29 (2019) 657-666
2
Journal of Animal and Plant Sciences 28 (2018) 686-694
3
Italian Journal of Animal Science 17 (2018) 386-395
4 تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک 118 (1397) 133-143
5
JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH 45 (2017) 629-636
6
JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH 45 (2017) 591-597
7 پژوهش های علوم دامی ایران 9 (1396) 41-56
8 مجله دامپزشکی ایران 12 (1395) 27-42
9
Brazilian Journal of Poultry Science 18 (2016) 73-86
10 نشریه علوم دامی(پژوهش و سازندگی سابق) 109 (1394) 67-82
11 مجله دامپزشکی ایران 3 (1394) 67-79
12 پژوهش های علوم دامی ایران 5 (1392) 313-324
13
BRITISH POULTRY SCIENCE 54 (2013) 789-800
14
Brazilian Journal of Poultry Science 14 (2012) 149-158
15
BRITISH POULTRY SCIENCE 53 (2012) 204-214