ابوالفضل داوری

صفحه نخست /ابوالفضل داوری
نام و نام خانوادگی ابوالفضل داوری
شغل عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان / دانشکده منابع طبیعی / گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک و بیابانی
تحصیلات مهندسی منابع طبیعی-بیابانزدایی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 فصلنامه جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای) (1397)