محسن فراهی

صفحه نخست /محسن فراهی
نام و نام خانوادگی محسن فراهی
شغل عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان / دانشکده منابع طبیعی / گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک و بیابانی
تحصیلات مهندسی منابع طبیعی- بیابانزدایی
وبسایت
پست الکترونیک