مجتبی محمدی

صفحه نخست /مجتبی محمدی
نام و نام خانوادگی مجتبی محمدی
شغل عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان / دانشکده منابع طبیعی / گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک و بیابانی
تحصیلات مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های حفاظت آب و خاک 22 (1396) 287-293
2 پژوهش های اقلیم شناسی 25 (1395) 127-140
3 پژوهش های آبخیزداری 113 (1395) 51-60
4 پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز 11 (1394) 24-35
5 اکوهیدرولوژی 2 (1394) 105-116
6 پژوهش های حفاظت آب و خاک 22 (1393) 253-60
7 مهندسی منابع آب 15 (1391) 13-33