منصوره پورجعفر

صفحه نخست /منصوره پورجعفر
نام و نام خانوادگی منصوره پورجعفر
شغل عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی برق
تحصیلات فیزیک-جامد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Bioscience Research 16(2) (2019) 1862-1875
2
Bioscience Research 16(2) (2019) 898-908
3
IRA-International Journal of Applied Sciences 9(1) (2017) 1-8
4
IRA-International Journal of Applied Sciences (3)8 (2017) 73-82
5
IRA-International Journal of Applied Sciences (2)8 (2017) 48-54
6
International Journal Of Agricultural Technology 13(4) (2017) 553-563
7
International Journal Of Agricultural Technology 11(1) (2015) 13-24
8
International Journal Of Agricultural Technology 9(5) (2013) 1309-1318