طاهره شکوهی

صفحه نخست /طاهره شکوهی
طاهره شكوهي
نام و نام خانوادگی طاهره شکوهی
شغل عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی برق
تحصیلات فوق لیسانس / ریاضی کاربردی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
International Journal Of Pure And Applied Mathematics (2017)
2
International Journal Of Pure And Applied Mathematics (2017)