وحیدرضا امیراسماعیلی

صفحه نخست /وحیدرضا امیراسماعیلی
نام و نام خانوادگی وحیدرضا امیراسماعیلی
شغل عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی عمران
تحصیلات عمران-آب
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 فصلنامه جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای) (1397)
2 فصلنامه جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای) 8/1 (1396) 153-171