عراز نظری

صفحه نخست /عراز نظری
نام و نام خانوادگی عراز نظری
شغل عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان / دانشکده علوم انسانی / گروه حسابداری
تحصیلات تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش 2 (1398) 10-17
2
New York Science Journal 10 (2017) 79-83
3
Sindhological Studies 1 (2017) 70-75
4
Sindhological Studies 1 (2017) 83-88
5 فصلنامه پژوهش نامه مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی 1 (1395) 119-131
6 فصلنامه پژوهش نامه مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی 1 (1395) 59-74
7 فصلنامه پژوهش نامه مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی 1 (1395) 1-11
8 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 9 (1395) 19-26
9
New York Science Journal 9 (2016) 82-88
10
New York Science Journal 9 (2016) 29-34
11
Hormozgan Medical Journal 2 (2016) 189-195
12 علوم اعصاب شفای خاتم 2 (1395) 27-32
13
New York Science Journal 7 (2014) 89-92