عبدالرشید جام نیا

صفحه نخست /عبدالرشید جام نیا
عبدالرشيد جام نيا
نام و نام خانوادگی عبدالرشید جام نیا
شغل عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان / دانشکده علوم انسانی / گروه اقتصاد
تحصیلات دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
( International Journal of Agricultural Management and Development (IJAMAD (2019)
2
Nature Conservation-Bulgaria 28 (2018) 61-89
3
Journal of Hydrosciences and Environment 1 (2017) 55-61
4
Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences 14 (2015) 26-32
5 فصلنامه اقتصاد کشاورزی 2 (1387) 135-146