سید رضا امیری

صفحه نخست /سید رضا امیری
سيد رضا اميري
نام و نام خانوادگی سید رضا امیری
شغل عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان / دانشکده کشاورزی / گروه تولیدات گیاهی
تحصیلات دکترای تخصصی / زراعت-اکولوژی گیاهان زراعی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله علوم گیاهان زراعی ایران 50(4) (1398) 27-38
2
FIELD CROPS RESEARCH 247 (2020) 1-12
3 تنش های محیطی در علوم زراعی (1398)
4 دانش کشاورزی و تولید پایدار 29 (1398) 33-50
5 دانش کشاورزی و تولید پایدار 29 (1398) 33-50
6 مجله علوم گیاهان زراعی ایران (1397)
7
Legume Research 43 (2019) 1-6
8 مجله علمی پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی 34 (1397) 72-84
9 دانش کشاورزی و تولید پایدار (1397)
10
FIELD CROPS RESEARCH 227 (2018) 67-78
11 مجله علمی پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی 32 (1397) 130-141
12 بوم شناسی کشاورزی 8 (1395) 452-462
13
AGRONOMY JOURNAL 108 (2016) 2406-2416
14 مجله علمی پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی 25 (1395) 138-151
15 نشریه پژوهش های حبوبات ایران 6 (1394) 66-77
16 بوم شناسی کشاورزی 7 (1394) 84-98
17
International Journal of Plant Production 8 (2014) 531-548
18 بوم شناسی کاربردی 4 (1392) 1-11
19 پژوهش های زراعی ایران 10 (1391) 116-124
20 نشریه پژوهش های حبوبات ایران 2 (1390) 97-108
21 نشریه پژوهش های حبوبات ایران 1 (1389) 69-84
22 پژوهش های زراعی ایران 8 (1389) 157-166