محمدرضا ساسولی

صفحه نخست /محمدرضا ساسولی
نام و نام خانوادگی محمدرضا ساسولی
شغل عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان / دانشکده علوم انسانی / گروه اقتصاد
تحصیلات اقتصاد کشاورزی-اقتصاد منابع طبیعی
وبسایت
پست الکترونیک