مجید کریمزاده

صفحه نخست /مجید کریمزاده
نام و نام خانوادگی مجید کریمزاده
شغل عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان / دانشکده علوم انسانی / گروه اقتصاد
تحصیلات دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی
وبسایت
پست الکترونیک