احمد نور وحیدی

صفحه نخست /احمد نور وحیدی
نام و نام خانوادگی احمد نور وحیدی
شغل عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان / دانشکده علوم انسانی / گروه اقتصاد
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 شعر پژوهی 42 (1398) 113-138
2
مجله کلیه الاسلامیه الجامعه (1398)
3
آداب الکوفه 38/2 (1397) 25-33
4 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی 40 (1397) 59-84
5 مجله اللغه العربیه و ادابها 28 (1397) 481-516
6 شعر پژوهی (1397)
7 مطالعات ادبیات تطبیقی سال 12شماره46 (1397) 303-322
8 مجله کلیه الاسلامیه الجامعه 48 (1397) 21-35
9
آداب الکوفه 36 (1397) 59-72
10
مجله کلیه الاسلامیه الجامعه 47 (1397) 5-22
11 مجلة جامعة بابل العلوم الانسانیة 26/3 (1396) 98-111
12 مجله علمی تخصصی ادبیات، فرهنگ و هنر 1 (1396) 1-23
13 فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی 2/جدید (1396) 129-148
14 فصلنامه پژوهش نامه مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی 9 (1396) 231-245
15 آداب الکوفه 33/1 (1396) 487-502
16
Jurnal Fikrah Jilid 8, Special Issue 1 (2017) 187-196
17 مجله علمی تخصصی علوم انسانی 27/1 (1396) 53-79
18
Sindhological Studies 3 (2017) 107-115
19 فصلنامه هنر زبان 3 (1396) 33-46
20 فصلنامه پژوهش نامه مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی سال اول شماره پنجم بهار96 (1396) 173-187
21 فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی سال سوم شماره بیستم بهار96 (1396) 285-299
22 فصلنامه پژوهش نامه مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی 1/5 (1396) 1-13
23 فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی سال سوم شماره بیستم (1396) 29-42
24 شعر پژوهی 15 (1392) 30-52