خالد سلیمی

صفحه نخست /خالد سلیمی
نام و نام خانوادگی خالد سلیمی
شغل عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان / دانشکده کشاورزی / گروه تولیدات گیاهی
تحصیلات زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تنش های محیطی در علوم زراعی (1398)