سید میثم مظلوم زاده

صفحه نخست /سید میثم مظلوم زاده
نام و نام خانوادگی سید میثم مظلوم زاده
شغل عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان / دانشکده کشاورزی / گروه تولیدات گیاهی
تحصیلات مکانیک ماشین آلات کشاورزی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Bioscience Research 16(2) (2019) 1862-1875
2
IRA-International Journal of Applied Sciences (3)8 (2017) 73-82
3
International Journal Of Agricultural Technology 13(4) (2017) 553-563
4
Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences 14 (2015) 26-32
5
Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences 13 (2013) 107-115
6
International Journal Of Agricultural Technology 9(5) (2013) 1309-1318