مجید جعفری

صفحه نخست /مجید جعفری
نام و نام خانوادگی مجید جعفری
شغل عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان / دانشکده کشاورزی / گروه گیاهپزشکی
تحصیلات دکترای تخصصی / ویروس شناسی گیاهی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی 8 (1398) 15-27
2 زیست فناوری گیاهان زراعی جلد 9- شماره 1 (1398) 29-40
3 حفاظت گیاهان 33 (1398) 123-133
4
Iranian Journal of Virology 12 (2018) 25-33
5 دانش گیاهپزشکی ایران 49 (1397) 165-175
6 مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی 5 (1395) 91-99
7 پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی 5 (1395) 1-12
8 بیماری های گیاهی 52 (1395) 147-159
9 ژنتیک نوین 11 (1395) 707-715
10 پژوهش های کاربردی زراعی(زراعت سابق)(پژوهش و سازندگی سابق) 27 (1393) 55-62
11 بوم شناسی کشاورزی 1 (1388) 109-115
12 علوم کشاورزی و منابع طبیعی 14 (1386) 1-11