20 تیر 1399

عراز نظری

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
یازگلدی نظری، عراز نظری (1398) ﺗﺎﺛﯾر ﺗﻣرﯾن ﺗرﮐﯾﺑﯽ ﺑر ﺗﻐﯾﯾرات ﻏﻠظت و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﻧوروﺗروﻓﯾن ﻣﺷﺗق ﻣﻐزی و آﯾرﯾزﯾن ﺳرﻣﯽ مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش: 2; 10-17
2
3
4
Said Sepahi, Araz Nazari (2017) The Impact of Resistance Training on the Expression of TNF-α Protein in Fat of Diabetic Rats Sindhological Studies: 1; 83-88
5
عراز نظری، سعید سپاهی (1395) ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ در ﻫﻮای آﻟﻮده ﺑﺮ ﻗﻄﻌﻪ ST در ﻣﺮدان ﺟﻮان فصلنامه پژوهش نامه مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی: 1; 1-11
6
عراز نظری، عوض امامی، سعید سپاهی، حسین جهانتیغ (1395) ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺎﮐﻦ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ- ورزﺷﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺮاوان و ﺳﯿﺐ ﺳﻮران اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﺎرک فصلنامه پژوهش نامه مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی: 1; 119-131
7
سعید سپاهی، عراز نظری (1395) ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺮﯾﻦ روز ﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﻫﺎی اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ (TNF-α ،IL-1 β) در ﮐﯿﮏ ﺑﻮﮐﺴﯿﻨﮓ ﮐﺎران فصلنامه پژوهش نامه مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی: 1; 59-74
8
یازگلدی نظری، ارسلان دمیرچی، ریحانه سریری، عراز نظری، ناصر بای (1395) بررسی تغییرات آنتی اکسیدان های آنزیمی و غیرآنزیمی بزاقی در اثر فعالیت هوازی وامانده ساز در مردان غیرورزشکار مجله دانشگاه علوم پزشکی قم: 9; 19-26
9
Araz Nazari, yazgaldi nazari (2016) Air pollution effects on exercise performance New York Science Journal: 9; 82-88
10
Araz Nazari, yazgaldi nazari (2016) The effect of air pollutants on heart rate during Physical Activity New York Science Journal: 9; 29-34
11
hosein nazari, sajad heydarpour, yazgaldi nazari, Araz Nazari, abuzar mohamadi mofrad (2016) Changes of Interleukin-6 and brain-derived neurotrophic factor levels following acute plyometric training among inactive men Hormozgan Medical Journal: 2; 189-195
12
حسین نظری، سجاد حیدرپور، ابوذر محمدی مفرد، یازگلدی نظری، عراز نظری (1395) Effect of Vitamin C on Serum Concentration of Brain-Derived Neurotrophic Factor among Healthy Inactive Young Men علوم اعصاب شفای خاتم: 2; 27-32
13
yazgaldi nazari, abuzar mohamadi mofrad, Araz Nazari, rahim jamshidi, foad azodi (2014) Response of liver enzymes to acute aerobic exercise in sedentary human subjects New York Science Journal: 7; 89-92
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
عراز نظری، عوض امامی (1398) تناسب اندام میان تنه با هالتر و وزنه شابک:978-622-02-0356-8
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!