07 آذر 1399

حسین جهانتیغ

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
حسین جهانتیغ، وحیدرضا امیراسماعیلی، ابوالفضل داوری (1397) ارزیابی و مدیریت خشکسالی فصلنامه جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای): ;
3
حسین جهانتیغ، وحیدرضا امیراسماعیلی (1396) مطالعه سازندهای زمین شناسی دشت سراوان و اثر آن بر خواص کیفی آب زیرزمینی منطقه فصلنامه جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای): 8/1; 153-171
4
محسن فراهی، حسین جهانتیغ، حسن اسمعیلی گیساوندی، ابوطالب هزارجریبی (1396) ارزیابی زمانی، مکانی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی با استفاده از روش های زمین آماری )مطالعه موردی: بخش غربی دریاچه ارومیه( علوم و مهندسی آبیاری: 40; 87-97
5
عراز نظری، عوض امامی، سعید سپاهی، حسین جهانتیغ (1395) ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺎﮐﻦ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ- ورزﺷﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺮاوان و ﺳﯿﺐ ﺳﻮران اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﺎرک فصلنامه پژوهش نامه مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی: 1; 119-131
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!