04 تیر 1400

حسین جهانتیغ

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Asghar Khajeh, Zeinolabedin Mohammadi, Fatemeh Ghorbani, Hosein Jahantigh (2020) Molecular and morphometric characterization of fruit bats of the genus Rousettus Gray, 1821 (Chiroptera: Pteropodidae) in Iran ZOOLOGY IN THE MIDDLE EAST: 67; 1-11
2
3
حسین جهانتیغ، وحیدرضا امیراسماعیلی، ابوالفضل داوری (1397) ارزیابی و مدیریت خشکسالی فصلنامه جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای): ;
4
حسین جهانتیغ، وحیدرضا امیراسماعیلی (1396) مطالعه سازندهای زمین شناسی دشت سراوان و اثر آن بر خواص کیفی آب زیرزمینی منطقه فصلنامه جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای): 8/1; 153-171
5
محسن فراهی، حسین جهانتیغ، حسن اسمعیلی گیساوندی، ابوطالب هزارجریبی (1396) ارزیابی زمانی، مکانی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی با استفاده از روش های زمین آماری )مطالعه موردی: بخش غربی دریاچه ارومیه( علوم و مهندسی آبیاری: 40; 87-97
6
عراز نظری، عوض امامی، سعید سپاهی، حسین جهانتیغ (1395) ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺎﮐﻦ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ- ورزﺷﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺮاوان و ﺳﯿﺐ ﺳﻮران اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﺎرک فصلنامه پژوهش نامه مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی: 1; 119-131
مقاله ارائه‌شده
1
اصغر خواجه، زین العابدین محمدی، فاطمه قربانی، حسین جهانتیغ (1399) تنوع خفاش های استان سیستان و بلوچستان: گزارش Rousettus leschenaultii برای اولین بار از ایران دومین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی، ایران¡ زاهدان
2
زین العابدین محمدی، اصغر خواجه، فاطمه قربانی، حسین جهانتیغ (1399) ارزیابی ساختار ژنتیک جمعیتی خفاشهای میوه خوار جنس Rousettus بر اساس ژن cyt b میتوکندری در ایران دومین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی، ایران¡ زاهدان
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
اصغر خواجه، زین العابدین محمدی، فاطمه قربانی، حسین جهانتیغ (1399) بررسی تنوع زیستی خفاش ها(Order: Chiroptra) در استان سیستان و بلوچستان مجتمع آموزش عالی سراوان
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
وحیدرضا امیراسماعیلی، حسین جهانتیغ (1399) مبانی و مفاهیم آبهای زیرزمینی شابک:978-495-600-868-4
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!