04 تیر 1400

حسین جهانتیغ

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی زمانی، مکانی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی با استفاده از روش های زمین آماری )مطالعه موردی: بخش غربی دریاچه ارومیه(
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
GIS ، مدل سازی ، زمین آمار، کیفیت آب، آب زیرزمینی.
پژوهشگران محسن فراهی، حسین جهانتیغ، حسن اسمعیلی گیساوندی، ابوطالب هزارجریبی

چکیده

در این تحقیق روند تغییرات کیفی آب زیرزمینی بخش غربی دریاچه ارومیه از سال 0831 تا سال 0831 مدل سازی شده است. داده های مقادیر هدایت الکتریکی، سدیم و نسبت جذب سدیم ازس ال 0831 تا سال 0831 مرتب گردید. سپس با استفاده از نرم افزارهای GS+ و ArcGIS اقدام به پهنه بندی کیفی آب زیرزمینی شد. با استفاده از ابزارهای زمین آمار در نرم افزار ArcGIS اقدام به میان یابی داده های مکانی و تولید لایه های رستری از پارامترها گردید. با تولید لایه های رستری می توان دشت را بر اساس استانداردهای مختلف طبقه بندی نمود. با استفاده از داده های گردآوری شده نقشه های طبقه بندی کیفی آب زیرزمینی با توجه به استانداردهای وزارت نیرو تهیه شد. طبق تحلیل های انجام شده هدایت الکتریکی در آب منطقه تا سال 0831 در سه طبقه خوب، مجاز و مشکوک بوده که با روند افزایش آن از سال 0831 تا 0831 در بعضی مناطق)شهرستان نوشین شهر(به وضعیت نامناسب رسیده، مقدار یون