04 تیر 1400

حسین جهانتیغ

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

مشخصات پژوهش

عنوان
ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺎﮐﻦ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ- ورزﺷﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺮاوان و ﺳﯿﺐ ﺳﻮران اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﺎرک
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ارزﯾﺎﺑﯽ- ﮐﯿﻔﯿﺖ - ادراک- اﻧﺘﻈﺎرات - اﻣﺎﮐﻦ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ- ورزﺷﯽ ﭘﺎرک ﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺳﺮاوان و ﺳﯿﺐ و ﺳﻮران اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
پژوهشگران عراز نظری، عوض امامی، سعید سپاهی، حسین جهانتیغ

چکیده

ﻫﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺎﮐﻦ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ- ورزﺷﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺮاوان و ﺳﯿﺐ و ﺳﻮران اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺘﻈﺎرات و ادراک ﮐﺎرﺑﺮان در اﺑﻌﺎد ﺷﺮاﯾﻂ، ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری و اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﺎرک، ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺮاوان و ﺳﯿﺐ و ﺳﻮران اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 80ﻣﻨﻈﻮر، ﺑﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ و ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪ. ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﯾﺪ ادراک و اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮد را از ﭘﺎرک ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده 25 ﭘﺎرک ﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺮاوان و ﺳﯿﺐ و ﺳﻮران اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﭘﺎرک دراﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ادراک و اﻧﺘﻈﺎرات ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻔﺎوت 15ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎداری در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﺮاﯾﻂ، ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری و اﯾﻤﻨﯽ وﺟﻮد دارد، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﻦ ادراک و اﻧﺘﻈﺎررات ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﮑﺎف وﺟﻮد دارد. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی: ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد )ﺷﺮاﯾﻂ، ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪای و اﯾﻤﻨﯽ( ﻣﯿﺎن ادراک و اﻧﺘﻈﺎرات ﮐﺎرﺑﺮان از ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻣﺎﮐﻦ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ- ورزﺷﯽ ﭘﺎرک ﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺮاوان و ﺳﯿﺐ و ﺳﻮران اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار )ﺷﮑﺎف( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻮد.