04 تیر 1400

حسین جهانتیغ

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه سازندهای زمین شناسی دشت سراوان و اثر آن بر خواص کیفی آب زیرزمینی منطقه
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
واژگان کلیدی: سراوان، کیفیت آب، زمین شناسی، سنگ شناسی، منابع آب، هیدروژئولوژی.
پژوهشگران حسین جهانتیغ، وحیدرضا امیراسماعیلی

چکیده

چکیده آبخوان سراوان بخشی از حوضة آبریز رودخانة ماشکید محسوب میشود. پتانسیل آبی در مناطق مختلف حوضة سراوان، به دلیلتنوع سازندها و ساختارهای زمین شناسی و سایر عوامل اقلیمی و محیطی متفاوت است. در این مقاله به ارتباط ویژگیهای کمی و کیفی منابع آب باویژگیهای زمین شناسی محدوده به لحاظ سنگ شناسی و ساختاری پرداخته شده است. به این منظور با تعیین محدوده درمنطقة سراوان به بررسی میدانی و شناسایی و پراکندگی سازندهای زمین شناسی با استفاده از نقشه هایزمین شناسی موجود پرداخته شد. سپس با شناسایی موقعیت چاه ها وسایر منابع آبی 29 منبع آبی شامل چاه و قنات جهت نمونه برداری انتخاب و براساس نتایج تجزیه نمونه های آب منطقه، نقشه هایپراکنش و هم غلظت EC، TDS کلر، سولفات، کلسیم، منیزیم و... ترسیم شد. تفسیر نقشه های رسم شده نشان داد محدوده شمال غربی دشت سراوان از الله آباد بطرف مرکز دشت و قسمت غربی جاده آسفالته محور مواصلاتی سراوان- خاش تا بعد از چاه خدابخش بدلیل تاثیر عوامل اثر گذار سازندهای زمین شناسی کیفیت آب زیر زمینی پایین و همچنین در اطراف شهر سراوان از هوشک تا پره کنت علاوه بر اثرعوامل زمین شناسی بدلایل تراکم جمعیتی و وجود فاضلاب های شهری نیز از کیفیت پایینی برخوردار بوده و در انتهای دشت نیز در منطقه دهک بدلیل محل تخلیه آب زیر زمینی و تجمع رسوبات ناشی از جریان آب زیرزمینی نیز از کیفیت پایینی برخوردارند و بهترین کیفیت از منابع آبی موجود چاه گمبان درجنوب غرب و چاه دشتو وقنات گشت در شمال دشت و در اطراف سازند گرانیتی کوه سفید گشت می باشند. .البته باید توجه داشت خطر آلودگی همه آب دشت سراوان را تهدید می کند.