23 آبان 1398

محسن فراهی

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: مهندسی منابع طبیعی- بیابانزدایی
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
صابر کلکلی، محمدرضا ریگی، محسن فراهی (1396) ارزیابی شدت فرسایش بادی و پتانسیل رسوبدهی آن با استفاده از مدل اریفردر منطقه روتک و مک سوخته سراوان فصلنامه جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای): ;
2
محسن فراهی، حسین جهانتیغ، حسن اسمعیلی گیساوندی، ابوطالب هزارجریبی (1396) ارزیابی زمانی، مکانی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی با استفاده از روش های زمین آماری )مطالعه موردی: بخش غربی دریاچه ارومیه( علوم و مهندسی آبیاری: 40; 87-97
3
مهدی کیخا، میثم امیری، محسن فراهی (1396) ارزیابی روش نفوذ بیرکن در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک علوم و مهندسی آبیاری: 40; 223-235
4
محسن فراهی، مرتضی مفیدی چلان، فیروزه مقیمی نژاد، رسول خطیبی، اسفندیار جهانتاب (1393) بررسی تأثیرگونه های گز و تاغ بر ویژگی های خاک در منطقه نیاتک سیستان تحقیقات مرتع و بیابان ایران: 21; 307-316
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
کتاب
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!