23 آبان 1398
ميترا جباري

میترا جباری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: مجتمع آموزش عالی سراوان
تحصیلات: دکترای تخصصی / ژنتیک بیومتری
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی اصلاح نباتات- ژنتیک بیومتری ، دانشگاه زابل ، ایران (1392 - 1397)
    عنوان رساله: نقشه یابی ارتباطی تحمل به خشکی در جو
  • کارشناسی ارشد اصلاح نباتات ، دانشگاه زابل ، ایران (1385 - 1387)
    عنوان پایان‌نامه: بررسی تنوع صفات کمّی و رابطه آنها با عملکرد دانه در شرایط تنش خشکی و نرمال در لاینهای مختلف جو
  • کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات ، دانشگاه زابل ، ایران (1377 - 1381)
    عنوان پایان‌نامه: تعیین توالی DNA
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Mitra Jabbari, Barat Ali Fakheri, Reza Aghnoum, Nafiseh Mahdi Nezhad, Reza Ataei, Zahra Koochakpour (2019) Association mapping of morphological and physiological traits of flag leaf related to drought tolerance in barley Revista De Agricultura Neotropical: v6,n2; 7-18
2
Mitra Jabbari, Barat Ali Fakheri, Reza Aghnoum, Nafiseh Mahdi Nezhad, Reza Ataei (2018) GWAS analysis in spring barley (Hordeum vulgare L.) for morphological traits exposed to drought PLoS One: journal.pone.0204952; 1-22
3
محسن زعفرانیه، احمد نظامی، سیدمسعود ضیایی، میترا جباری (1393) بررسی امکان کاشت پاییزه نخود در شرایط آب و هوایی سراوان نشریه پژوهش های حبوبات ایران: 5; 23-32
4
براتعلی فاخری، میترا جباری، سیدمسعود ضیایی (1393) نقشه یابی نواحی ژنومی مرتبط با شاخص های مقاومت به خشکی در لاینهای دابل هاپلوئید جو پژوهش های کاربردی زراعی(زراعت سابق)(پژوهش و سازندگی سابق): 102; 118-123
مقاله ارائه‌شده
1
Mitra Jabbari, Zahra Koochakpour (2019) Genetic architecture of traits affected barley lodging by GWAS 2nd international conference on Food Industry sciences, organic farming and food security, Georgia, Tabilisi
2
Farhad Zolfaghari, Mitra Jabbari, Mojtaba Mohammadi (2013) Assessing drought with standardized precipitation index in Saravan The 1st International Conference of LALE-Iran, Iran, esfahan
3
Mojtaba Mohammadi, Farhad Zolfaghari, Mitra Jabbari (2013) A Method for Visualizing Multivariate Time Series Data in R Programming language 2nd International Conference on Environmental Hazards, Kharazmi University, Tehran, Iran, tehran
4
Farhad Zolfaghari, Mitra Jabbari, Mojtaba Mohammadi (2013) Statistical-Climatic Analysis of Dust In Sistan And Baluchestan (Case Study Saravan) The first International Conference on Dust Haze, Managment of Factors and Consequence, Lorestan, Ira, Iran, Lorestan
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!