20 آذر 1398
محمد طاهر ميركزهي

محمد طاهر میرکزهی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / تغذیه طیور
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی تغذیه طیور ، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران (1388 - 1392)
    عنوان رساله: اثر عصاره هیدروالکلی ریشه بوزیدان (Withania somnifera) و ویتامین D3 بر عملکرد، پاسخ ایمنی، مورفولوژی استخوان و بافت شناسی روده جوجه های گوشتی
  • کارشناسی ارشد تغذیه دام ، دانشگاه رازی ، ایران (1381 - 1383)
    عنوان پایان‌نامه: بررسی اثر فرآوریهای فیزیکی، شیمیایی و آنزیمی کنجاله کلزا بر روی قابلیت هضم ازت و انرژی قابل متابولیسم در خروسهای بالغ و عملکرد جوجه های گوشتی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Mohammad Javad Agah, Mohammad Taher Mirakzehi, Hasan Saleh (2019) EFFECTS OF OLIVE LEAF EXTRACT (OLEA EUROPEA L.) ON GROWTH PERFORMANCE, BLOOD METABOLITES AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES IN BROILER CHICKENS UNDER HEAT STRESS Journal of Animal and Plant Sciences: 29; 657-666
2
Mohammad Taher Mirakzehi, Seyed Javad Hosseini, Hasan Saleh (2018) EFFECTS OF TWO PLANT EXTRACTS AND VITAMIN D3 ON BONE MECHANICAL AND HISTOLOGICAL PROPERTIES OF BROILER CHICKENS Journal of Animal and Plant Sciences: 28; 686-694
3
Hasan Saleh, Abolghasem Golian, Hassan Kermanshahi, Mohammad Taher Mirakzehi (2018) Antioxidant status and thigh meat quality of broiler chickens fed diet supplemented with a-tocopherolacetate, pomegranate pomace and pomegranate pomace extract Italian Journal of Animal Science: 17; 386-395
4
محمد جواد آگاه، حسن نصیری مقدم، احمد رضا راجی، حسن صالح، محمد طاهر میرکزهی، مجید هاشمی (1397) بافت شناسی روده، برخی فراسنجههای خونی و سیستم ایمنی جوجههای گوشتی تغذیه شده با عصاره برگ زیتون )Sesamum indicum L.( ) و روغن کنجدOlea europaea L.( تحت تنش گرمایی تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک: 118; 133-143
5
Hasan Saleh, Abolghasem Golian, Hassan Kermanshahi, Mohammad Taher Mirakzehi (2017) Effects of dietary α-tocopherol acetate, pomegranate peel, and pomegranate peel extract on phenolic content, fatty acid composition, and meat quality of broiler chickens JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH: 45; 629-636
6
7
محمد طاهر میرکزهی، حسن کرمانشاهی، ابوالقاسم گلیان، حسن صالح، محمد جواد آگاه (1396) اثرات 1-25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان (Withania somnifera) بر پاسخ ایمنی و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی پژوهش های علوم دامی ایران: 9; 41-56
8
9
Seyed Javad Hosseini, Hassan Kermanshahi, Hassan Nassiri Moghaddam, Abolghasem Nabipour, Mohammad Taher Mirakzehi, Hasan Saleh, Mohammad Kazemi Fard (2016) Effects of 1.25-Dihydroxycholecalciferol and Hydroalcoholic Extract of Withania Coagulans Fruit on Bone Mineralization and Mechanical and Histological Properties of Male Broiler Chickens Brazilian Journal of Poultry Science: 18; 73-86
10
محمد جواد آگاه، حسن نصیری مقدم، ابوالقاسم گلیان، احمد رضا راجی، محمد طاهر میرکزهی، حسن صالح، محمد رضا هاشمی (1394) تاثیر عصاره برگ زیتون و روغن کنجد بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و وضعیت آنتی اکسیدانی جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی نشریه علوم دامی(پژوهش و سازندگی سابق): 109; 67-82
11
حسن صالح، ابوالقاسم گلیان، حسن کرمانشاهی، محمد طاهر میرکزهی، محمد جواد آگاه (1394) آثار آنتی اکسیدان های طبیعی بر پاسخ سیستم ایمنی، آنزیم های آنتی اکسیدانی و شاخص های خونی جوجه های گوشتی مجله دامپزشکی ایران: 3; 67-79
12
محمد طاهر میرکزهی، حسن کرمانشاهی، ابوالقاسم گلیان، احمد رضا راجی (1392) اثرات 25-1دی هیدروکسی کوله کلسیفرول و عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان ) (Withania somniferaبر معدنی شدن و استحکام استخوان جوجههای گوشتی پژوهش های علوم دامی ایران: 5; 313-324
13
14
Hassan Nassiri Moghaddam, Mohammad Kazemi Fard, Mohammad Javad Agah, Seyed Javad Hosseini, Mohammad Taher Mirakzehi (2012) Effect of Different Levels of Methionine, Protein and Tallow on the Productive Performance and Egg Quality of Laying Hens in the Late-phase Production Brazilian Journal of Poultry Science: 14; 149-158
15
َAbdoulmansour Tahmasbi, Mohammad Taher Mirakzehi, Seyed Javad Hosseini, Mohammad Javad Agah, Mohammad Kazemi Fard (2012) The effects of phytase and root hydroalcoholic extract of Withania somnifera on productive performance and bone mineralisation of laying hens in the late phase of production BRITISH POULTRY SCIENCE: 53; 204-214
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!