23 آبان 1398

مجتبی محمدی

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداری
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، ایران (1388 - 1390)
  عنوان پایان‌نامه: مدلسازی هیدروگراف سیل حوزه آبخیز جعفرآباد در محیط GIS
 • کارشناسی مهندسی مرتع و آبخیزداری ، گنبد کاووس ، ایران (1386 - 1388)
  عنوان پایان‌نامه: محاسبه بیلان آب حوزه آبخیز چهل چای در محیط GIS
بیشتر

علایق پژوهشی

 • مدلسازی هیدرولوژی
 • مدیریت منابع آب سطحی و زیرزمینی
 • مدلسازی بهینه منابع آب
 • سیگنال های اقلیمی بزرگ مقیاس
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
محمدرضا ریگی، محمد انور ندرت زهی، مجتبی محمدی، محمد رفیع دهقان بخشان (1396) ارزیابی حساسیت مناطق به بیابانزایی با استفاده از مدل ESAs مطالعه موردی: مکسوخته و روتک سراوان پژوهش های حفاظت آب و خاک: 22; 287-293
2
مجتبی محمدی، معصومه فروزان فرد (1395) بررسی روند درجه حرارت عمق های مختلف خاک در چند نمونه اقلیمی ایران پژوهش های اقلیم شناسی: 25; 127-140
3
مجتبی محمدی، حسین سلمانی، حامد روحانی (1395) مدل سازی اثر سناریوهای مدیریت پوشش گیاهی بر پاسخ هیدرولوژیکی حوزه آبخیز قزاقلی، استان گلستان پژوهش های آبخیزداری: 113; 51-60
4
حسین سلمانی، محمد رستمی خلج، حامد روحانی، مجتبی محمدی (1394) ارزیابی پاسخ هیدرولوژیک حوزه آبخیز قزاقلی استان گلستان طی دوره های آتی تحت تاثیر تغییر اقلیم پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز: 11; 24-35
5
کاظم صابر چناری، حسین سلمانی، مجتبی محمدی (1394) ارزیابی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل های ارزش اطلاعات و LNRF اکوهیدرولوژی: 2; 105-116
6
7
مقاله ارائه‌شده
1
Farhad Zolfaghari, Mitra Jabbari, Mojtaba Mohammadi (2013) Assessing drought with standardized precipitation index in Saravan The 1st International Conference of LALE-Iran, Iran, esfahan
2
Mojtaba Mohammadi, Farhad Zolfaghari, Mitra Jabbari (2013) A Method for Visualizing Multivariate Time Series Data in R Programming language 2nd International Conference on Environmental Hazards, Kharazmi University, Tehran, Iran, tehran
3
مجتبی محمدی، علیرضا شهریاری، فرهاد ذوالفقاری (1392) Trend Analysis of observed Dusty Day in The Sistan and Baluchestan Province, IRAN ، ایران¡ لرستان
4
Farhad Zolfaghari, Mitra Jabbari, Mojtaba Mohammadi (2013) Statistical-Climatic Analysis of Dust In Sistan And Baluchestan (Case Study Saravan) The first International Conference on Dust Haze, Managment of Factors and Consequence, Lorestan, Ira, Iran, Lorestan
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
بابک جنگی زهی شهستان، محمدرضا ریگی، سید رضا امیری، مجتبی محمدی (1396) ارزیابی تاثیر فعالیت های کشاورزی بر تخریب اراضی و بوم نظام های طبیعی (مطالعه موردی: دشت سراوان)
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • مدیر امور مالی (1393 - 1396)
 • مدیر گروه احیاء و بهره برداری از مناطق خشک (1393 - 1396)
 • مدیر کل حوزه ریاست (1393 - 1396)
بیشتر