23 آبان 1398
محمدرضا ريگي

محمدرضا ریگی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: استان سیستان و بلوچستان- سراوان- بلوار پاسداران- مجتمع آموزش عالی سراوان
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی خاکشناسی ، دانشگاه تهران ، ایران (1388 - 1393)
    عنوان رساله: سرنوشت علف کش متری بیوزین در برخی از خاک های ایران
  • کارشناسی ارشد خاکشناسی ، دانشگاه شیراز ، ایران (1379 - 1382)
    عنوان پایان‌نامه: ارزیابی گلخانه ای اثر سه نوع ورمی کمپوست و نیتروژن بر رشد و ترکیب شیمیایی ذرت و برنج
  • کارشناسی خاکشناسی ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، ایران (1375 - 1379)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
محمدرضا ریگی، محسن فرحبخش (1398) ارزیابی آبشویی و روند تجزیه علف کش متری بیوزین در چند خاک مختلف تحقیقات آب و خاک ایران: 1; 1-12
2
3
صابر کلکلی، محمدرضا ریگی، محسن فراهی (1396) ارزیابی شدت فرسایش بادی و پتانسیل رسوبدهی آن با استفاده از مدل اریفردر منطقه روتک و مک سوخته سراوان فصلنامه جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای): ;
4
محمدرضا ریگی، محسن فرحبخش (1396) اثرات ماده آلی محلول بر جذب علف کش متری بیوزین در دو خاک مختلف آب و خاک: 31; 1313-1324
5
محمدرضا ریگی، محمد انور ندرت زهی، مجتبی محمدی، محمد رفیع دهقان بخشان (1396) ارزیابی حساسیت مناطق به بیابانزایی با استفاده از مدل ESAs مطالعه موردی: مکسوخته و روتک سراوان پژوهش های حفاظت آب و خاک: 22; 287-293
6
Mohamad Reza Rigi, Mohsen Farahbakhsh, Karamatollah Rezaei (2015) Use of Solid Phase Extraction with Hydrophilic-Lipophilic Balance (HLB) Cartridge as the Appropriate Option for Metribuzin Extraction from Contaminated Soils JOURNAL OF THE BRAZILIAN CHEMICAL SOCIETY: 26; 156-164
7
Mohamad Reza Rigi, Mohsen Farahbakhsh, Karamatollah Rezaei (2015) Adsorption and Desorption Behavior of Herbicide Metribuzin in Different Soils of Iran Journal of Agricultural Science and Technology: 17; 777-787
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!