20 آذر 1398
سيد رضا اميري

سید رضا امیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: سیستان و بلوچستان ، سراوان ، بلوار پاسداران جنب ساختمان فرمانداری ، مجتمع آموزش عالی سراوان
تحصیلات: دکترای تخصصی / زراعت-اکولوژی گیاهان زراعی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی اکولوژی گیاهان زراعی ، فردوسی مشهد ، ایران (1389 - 1393)
  عنوان رساله: آنالیز خلاء عملکرد و کارایی مصرف آب نخود تحت سناریوهای مختلف آبیاری و تاریخ های کاشت با استفاده از رهیافت مدل سازی
 • کارشناسی ارشد زراعت ، فردوسی مشهد ، ایران (1386 - 1388)
  عنوان پایان‌نامه: تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر خصوصیات مورفولوژیکی، اجزای عملکرد و شاخص های رشد نخود در شرایط گلخانه
 • کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات ، شهید باهنر کرمان ، ایران (1381 - 1385)
  عنوان پایان‌نامه: بدون
بیشتر

علایق پژوهشی

 • مدلسازی گیاهان زراعی
 • مدیریت گیاهان زراعی
 • تغییر اقلیم
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
سید رضا امیری، خالد سلیمی، سیدمسعود ضیایی (1398) اثر کم آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب عدس (Lens culinaris Medik.) تنش های محیطی در علوم زراعی: ;
2
یاسین قرانی، رضا دیهیم فرد، امید نوری، سید رضا امیری (1398) آنالیز رشد گندم (Triticum aestivum L.)در شرایط تغییر اقلیم استان فارس با استفاده از مدل های مکانیستیک دانش کشاورزی و تولید پایدار: 29; 33-50
3
یاسین قرانی، رضا دیهیم فرد، امید نوری، سید رضا امیری (1398) آنالیز رشد گندم در شرایط تغییر اقلیم استان فارس با استفاده از مدل های مکانیستیک دانش کشاورزی و تولید پایدار: 29; 33-50
4
سید رضا امیری، بهاره پارسا مطلق، رستم یزدانی بیوکی (1397) ارزیابی تاریخ های کاشت پاییزه و تنش رطوبتی انتهای فصل بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس (Lens culinaris Medic.) در شرایط اقلیمی سراوان مجله علوم گیاهان زراعی ایران: ;
5
سید رضا امیری (1397) بررسی خلاء عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) آبی در سطوح مختلف آبیاری تکمیلی: مطالعه شبیه سازی مجله علمی پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی: 34; 72-84
6
یاسین قرانی، رضا دیهیم فرد، امید نوری، سید رضا امیری (1397) آنالیز رشد گندم (Triticum aestivum L.)در شرایط تغییر اقلیم استان فارس با استفاده از مدل های مکانیستیک دانش کشاورزی و تولید پایدار: ;
7
8
سید رضا امیری (1397) تعیین بهترین تاریخ کاشت نخود دیم در استان کرمانشاه با استفاده از رهیافت مدل سازی مجله علمی پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی: 32; 130-141
9
10
11
12
سید رضا امیری، مهدی پارسا، محمد بنایان، مهدی نصیری محلاتی، رضا دیهیم فرد (1394) اثر سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد نشریه پژوهش های حبوبات ایران: 6; 66-77
13
سید رضا امیری، مهدی پارسا، محمد بنایان، مهدی نصیری محلاتی (1394) آنالیز خلاء عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط اقلیمی نیمه خشک: مطالعه شبیه سازی بوم شناسی کشاورزی: 7; 84-98
14
seyed Reza Amiri, Mahdi Parsa, Mohammad Bannayan, Mahdi Nassiri Mahallati, reza deihimfard (2014) Yield gap analysis of chickpea under semi-arid conditions: A simulation study International Journal of Plant Production: 8; 531-548
15
علیرضا کوچکی، مهدی نصیری محلاتی، فاطمه حسن زاده اول، حامد منصوری، سید رضا امیری، هادی زرقانی، مجید کریمیان (1392) ارزیابی تنوع زیستی سبزیجات در بو م نظام های زراعی ایران بوم شناسی کاربردی: 4; 1-11
16
17
علی گنجعلی، مهدی پارسا، سید رضا امیری (1390) برآورد درجه حرارت های کاردینال و زمان حرارتی مورد نیاز برای جوانه زنی و سبزشدن ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) نشریه پژوهش های حبوبات ایران: 2; 97-108
18
سید رضا امیری، مهدی پارسا، احمد نظامی، علی گنجعلی (1389) تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشدی بر شاخص های رشد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط گلخانه نشریه پژوهش های حبوبات ایران: 1; 69-84
19
مقاله ارائه‌شده
1
سید رضا امیری (1398) بررسی عملکرد گندم در شرایط تغییر اقلیم با استفاده از مدل APSIM ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طببعی ایران، ایران¡ تهران
2
سید رضا امیری، رستم یزدانی بیوکی (1397) ارزیابی مدل SSM-Chickpea برای پیش بینی عملکرد نخود در مقیاس ملی پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، ایران¡ کرج
3
سید رضا امیری، رستم یزدانی بیوکی (1397) بررسی خصوصیات جوانه زنی ارقام گندم در اثرتنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول و بازیابی پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، ایران¡ کرج
4
سید رضا امیری (1395) اثر توامان تاریخ کاشت و تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس (Lens culinaris Medik.) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ایران¡ تهران
5
سید رضا امیری (1395) تأثیر تاریخ کاشت و ژنوتیپ بر رشد و برخی خصوصیات مورفولوژیکی نخود (Cicer arietinum L.) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ایران¡ تهران
6
سید رضا امیری (1394) ارزیابی کارایی مصرف آب نخود (Cicer arietinum L.) در سطوح مختلف آبیاری و تاریخ کاشت: مطالعه شبیه سازی کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ایران¡ تهران
7
سید رضا امیری (1394) ارزیابی تاریخهای کاشت بهاره نخود دیم با استفاده از رهیافت مدل سازی کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ایران¡ تهران
8
سید رضا امیری (1394) بررسی انرژیهای ورودی و خروجی و تجزیه و تحلیل اقتصادی بومنظامهای تولید پسته(Pistacia vera) در شهرستان زرند کرمان همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی، ایران¡ تهران
9
سید رضا امیری (1394) اثر سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی، ایران¡ تهران
10
سید رضا امیری (1394) آنالیز خلاء عملکرد نخود در شرایط اقلیمی نیمه خشک: مطالعه شبیه سازی همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی، ایران¡ تهران
11
سید رضا امیری (1394) آنالیز پتانسیل و خلاء عملکرد نخود (ژنوتیپ ILC 482) تحت سناریوهای مختلف تاریخ های کاشت با استفاده از رهیافت مدل سازی همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
بابک جنگی زهی شهستان، محمدرضا ریگی، سید رضا امیری، مجتبی محمدی (1396) ارزیابی تاثیر فعالیت های کشاورزی بر تخریب اراضی و بوم نظام های طبیعی (مطالعه موردی: دشت سراوان)
2
یاسین قرانی، رضا دیهیم فرد، امید نوری، سید رضا امیری (1395) آنالیز رشد گندم در شرایط تغییر اقلیم: یک مطالعه شبیه سازی
کتاب
1
رضا دیهیم فرد، سید رضا امیری (1395) تغییر اقلیم و امنیت غذایی سازگاری کشاورزی به جهان گرم تر شابک:9780 964 457 359
2
سید رضا امیری، علیرضا کوچکی، مهدی نصیری محلاتی (1392) اکولوژی چشم انداز در مدیریت اکوسیستم های کشاورزی شابک:978-964-386-290-9
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه تولیدات گیاهی (1394 - 1396)
بیشتر