20 تیر 1399

سعید سپاهی

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
3
Said Sepahi, Araz Nazari (2017) The Impact of Resistance Training on the Expression of TNF-α Protein in Fat of Diabetic Rats Sindhological Studies: 1; 83-88
4
عراز نظری، سعید سپاهی (1395) ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ در ﻫﻮای آﻟﻮده ﺑﺮ ﻗﻄﻌﻪ ST در ﻣﺮدان ﺟﻮان فصلنامه پژوهش نامه مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی: 1; 1-11
5
عراز نظری، عوض امامی، سعید سپاهی، حسین جهانتیغ (1395) ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺎﮐﻦ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ- ورزﺷﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺮاوان و ﺳﯿﺐ ﺳﻮران اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﺎرک فصلنامه پژوهش نامه مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی: 1; 119-131
6
سعید سپاهی، عراز نظری (1395) ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺮﯾﻦ روز ﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﻫﺎی اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ (TNF-α ،IL-1 β) در ﮐﯿﮏ ﺑﻮﮐﺴﯿﻨﮓ ﮐﺎران فصلنامه پژوهش نامه مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی: 1; 59-74
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!